4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN TAYİN HAKKI

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN TAYİN HAKKI

657 sayılı “Devlet Memurları Kanununa” göre istihdam şekli olarak kamu hizmeti sunan ve kamu görevlisi olarak kabul edilen sözleşmeli personel öngörülmüştür. 4/B sözleşmeli personel de devlet memurlarının hak ve sorumluluklarına sahip olmakla birlikte külfetlerine de katlanmak zorundadırlar. Ancak mevzuata bakıldığında bir takım farklılıklar ve hukuka aykırı uygulamalar bulunmaktadır. Bunun en bariz örneği tayin taleplerine karşılık idarenin verdiği ret cevaplarında görülmektedir.

“Eş durumu”, “sağlık durumu”, “becayiş yolu” ve “eğitim durumu” gibi sebeplerle 4/A devlet memurlarına tayin hakkı tanınırken 4/B sözleşmeli personele bu hakkın tanınmaması anayasada yer alan eşitlik ve hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Çünkü aynı hukuki durumda bulunanlara hukuk kurallarının aynı şekilde uygulanması gerekmektedir.

Eğitim Durumundan Tayin Hakkı

Sağlık Bakanlığına bağlı olarak 4/B statüsünde çalışan bir personelin de Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “isteğe bağlı yer değiştirme” başlıklı 16.maddesinin “g” bendine göre “Sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık örgün öğrenim gördüğünü belgelendirmesi hâlinde, öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere, bir defaya mahsus olmak üzere atanabilir” ibaresine açıkça yer verilmiştir. Ancak idareye başvurulduğunda eğitim durumu nedeniyle naklen atanma talebi reddedilmektedir.

Mesleki nitelikte üst öğrenimi kazanma, atanmanın gerçekleşeceği ilde boş kadro olması gibi gerekçelerle ret işleminin iptali idare mahkemelerinden istenebilmektedir. Ayrıca telafisi güç hallerde idari yargı merciinden yürütmenin durdurulması talep edilerek hak kayıplarının önüne geçilebilir.

Diğer bir açıdan bakıldığında ise eğitim hakkı ve ailenin korunması anayasal haklardandır. İdarenin bu hakların kullanılmasını engellemesi ve takdir yetkisini keyfi bir şekilde uygulamaması önemlidir. Ancak tayin taleplerinde keyfi davranmalar had safhada olup neredeyse yapılan başvuruların büyük çoğunluğu kabul edilmemektedir.

Eş Durumundan Tayin Hakkı

4/B sözleşmeli personelin en az fiilen bir yıl çalışması ve geçiş yapacağı birimde boş kadro bulunması yanı sıra eşinin de belli şartları taşıması gerekir. Tüm şartlar sağlansa bile idare takdir yetkisini kötüye kullanarak atamayı gerçekleştirmeyebilir. Bu durumda idari yargı yoluna başvurularak idarenin atama işlemini yapması sağlanabilir.

Sağlık Sebebiyle Tayin Hakkı

Geçiş yapılmak istenen yerde boş kadronun olması ve görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığına dair ildeki hastaneden sağlık kurulu raporunu da ibraz ederek tayin talebinde bulunulabilir. Bu durumda idarenin takdir yetkisi yoktur.

Becayiş Yoluyla Tayin Hakkı

Sözleşmeli personellerin karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunması için aynı unvan ve hizmet niteliklerine haiz olması ve yine bir yıl çalışmış olmak şartını yerine getirmeleri gereklidir. Bu şartlar sağlansa dahi idare yer değiştirme işlemini gerçekleştirmeyebilir. Şartlar ve özellikler ortaya iyi konularak idare mahkemelerinden sonuç alınabilir.

Bu yazıda 4/B sözleşmeli personelin çeşitli sebeplerden dolayı tayin hakkı olduğuna dikkat çekmek istedik. Ancak uygulamada idare tarafından yeterli gerekçe gösterilmeksizin ve araştırma yapılmaksızın talepler ret edilmektedir. Bu durumda idari yargı yolunda sonuç elde etmek için danışmanlık ve avukatlık hizmeti almanız faydanıza olacaktır

Av. Ensar KURU

Av. Ensar KURU

Avukat

0 (212) 909 19 52 ensar@citil.av.tr